gallery/house of postcards logo
Winkelwagen (0)
gallery/house of postcards logo

DISCLAIMER

Vermelding van prijzen en informatie op deze website is onder voorbehoud van (typ)fouten en wijzigingen.

House of Postcards behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, producten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de informatie op deze website (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, producten, grafisch materiaal en logo's) te kopiëren, te downloaden, te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Postcards. Naast onze schriftelijke toestemming is het verplicht om altijd een duidelijke bron te vermelden, namelijk House of Postcards, www.houseofpostcards.nl.

De kleuren op onze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren. Dit heeft te maken met de kleurinstellingen, type beeldscherm, drukwerk. Daarnaast kunnen glans folies en neon kleuren

De inhoud van onze webwinkel kan ten alle tijden worden gewijzigd zonder u vooraf te informeren

CONTACT

Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website, ook kunt u rechtstreeks een mailtje sturen naar info.houseofpostcards@gmail.com


Contactgegevens
House of Postcards
www.houseofpostcards.nl 
info.houseofpostcards@gmail.com
Rekeningnummer: NL15KNAB0258605030
KVK nummer 64963616
BTW nummer NL036341836B01

PRIVACY

House of Postcards vind privacy erg belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

House of Postcards zal verkregen gegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze nooit doorverkopen. We zullen uw gegevens gebruiken om de bestelling die geplaatst is te kunnen verzenden, leveren en via de mail contact met u opnemen betreft de status van de bestelling. De verwerking van de gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de AVG.

COPYRIGHT

Op alle producten, teksten, beeldmateriaal, grafisch materiaal en logo's van House of Postcards rusten auteursrechten.  

House of Postcards behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, producten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de informatie op deze website (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, producten, grafisch materiaal en logo's) te kopiëren, te downloaden, te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Postcards. Naast onze schriftelijke toestemming is het verplicht om altijd een duidelijke bron te vermelden, namelijk House of Postcards, www.houseofpostcards.nl.

RECHTEN

U heeft het recht om contact met ons op te nemen betreft inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van cookies. Tevens hebben wij geen invloed op het gebruik van cookies door onze social media kanalen.

COOKIES

Om de website optimaal te laten werken wordt er gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins van derde.

Cookies zijn kleine bestanden dat door de website mee wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf worden geplaatst. 
Als u de website nogmaals bezoekt dan worden de cookies weer meegestuurd met de opgeslagen informatie.

Via uw browserinstellingen kunt u cookies beheren, uitschakelen of verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

Door Google worden er cookies geplaatst via de website, deze informatie helpt ons de bezoekers en het gebruik op onze website te analyseren. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren en gebruikersvriendelijk te maken. De informatie die wij binnen krijgen via Google analytics is anoniem. Persoonlijke informatie kunnen wij niet herleiden. Google zal deze informatie alleen uit wettelijke verplichting delen met derden, de informatie wordt niet verkocht.

Nieuwsbrief

U ontvang de nieuwsbrief alleen als u zich heeft ingeschreven bij House of Postcards. Mocht u zich willen afmelden, stuur gerust een mail of klik op de link afmelden/uitschrijven onder aan elke mail.

.

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden. 
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door House of Postcards aangegaan. 
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van House of Postcards zijn algemene voorwaarden 
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van House of Postcards afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

Artikel 2 - Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 
2-1 House of Postcards aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen 
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van House of Postcards onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden 
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door House of Postcards aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie, latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden

Artikel 3 - Aanbiedingen. 
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering van House of Postcards, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen 
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door House of Postcards zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden House of Postcards niet.

Artikel 4 - Afspraken. 
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van House of Postcards binden hem niet, voor zover ze door House of Postcards niet schriftelijk zijn bevestigd Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben

Artikel 5 - Overeenkomst. 
5-1 Overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor House of Postcards door zijn schriftelijke bevestiging 
5-2 Elke met House of Postcards aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling opdrachtgever zal toestaan dat House of Postcards zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur etc., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door House of Postcards bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten. 
6-1 Op alle door House of Postcards verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen etc. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met House of Postcards zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
6-2 De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen etc. blijven House of Postcards zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 5.000,=, onverminderd House of Postcards zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

Artikel 7 - Prijzen. 
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden House of Postcards niet. 
7-2 indien na overeenkomst de prijzen van grondstof verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen 
7-3 In de prijzen zijn niet inbegrepen de kosten verbonden aan eventuele op last van de arbeidsinspectie te treffen bijzondere veiligheidsmaatregelen

Artikel 8 - Aanbetaling. 
House of Postcards is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van House of Postcards de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding. Zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt

Artikel 9 - Gedeeltelijke levering. 
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 10 Emballage. 
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van House of Postcards.

Artikel 11 - Leveringstermijnen. 
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient men House of Postcards schriftelijk in gebreke te stellen. 
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor House of Postcards zijn de goederen te leveren. 
11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan ze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen

Artikel 12 - Vervoer. 
De verzending geschiedt op de wijze als door House of Postcards aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening

Artikel 13 - Wijziging van de opdracht. 
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht 
13-2 Door de opdrachtgever, na, het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan House of Postcards ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever 
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door House of Postcards buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 - Annuleren. 
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door House of Postcards reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan House of Postcards als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs Opdrachtgever is voorts verplicht House of Postcards te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt House of Postcards zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Garantie. 
15-1 Garantie op de door House of Postcards geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door House of Postcards gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door House of Postcards geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken én strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk.. De garantie vervalt indien de door House of Postcards geleverde goederen onoordeelkundig worden behandeld en/of verwerkt. 
15-2 Indien de garantie betreft door House of Postcards uitgevoerde werken vervalt deze indien de aanwezige voorziening en en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede ingeval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

Artikel 16 – Retentie recht. 
Wanneer House of Postcards goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdracht gever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. House of Postcards heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is

Artikel 17 – Aansprakelijkheid. 
17-1 House of Postcards is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van : 
a: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
b: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
c: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; 
d: Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd; 
e: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; 
g: Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
17-2 House of Postcards is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde.
17-3 House of Postcards zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van eèn opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 18 - Overmacht. 
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar House of Postcards of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van House of Postcards, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van  House of Postcards, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor  House of Postcards overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schade- vergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
18-2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door House of Postcards niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 19 – Eigendoms voorbehoud.
19-1 Zolang House of Postcards geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven deze goederen, eigendom van  House of Postcards. 
19-2 House of Postcards heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Artikel 20 - Wanprestatie en ontbinding. 
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 
20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal  House of Postcards in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 
20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft House of Postcards eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die  House of Postcards op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 - Betaling.
21-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
21-2  House of Postcards is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 
21-3  House of Postcards is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 22 - Toepasselijk recht. 
Op alle door House of Postcards gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 - Geschillen. 
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van  House of Postcards indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 24 – Wet kopen op afstand.
House of Postcards levert aan consument en B2B 
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

De Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd per 01-01-2019

Contactgegevens
House of Postcards
www.houseofpostcards.nl 
info.houseofpostcards@gmail.com
Rekeningnummer: NL15KNAB0258605030
KVK nummer 64963616
BTW nummer NL036341836B01